Pravidlá súťaže
Prieskum prenajímania a bývania

Súťaž bola ukončená!

Výhercom sa stal Dušan Z., Trebatice. Gratulujeme!

profil-najomnika

I.USPORIADATEĽ

Mail s.r.o., so sídlom Čsl. parašutistov 216/23, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53350855 (ďalej aj ako „usporiadateľ“)

II. NÁZOV SÚŤAŽE

Názov súťaže je: „Súťaž s veľkým prieskumom bývania a prenajímania na Slovensku“ (ďalej aj ako „súťaž“).

III. DOBA TRVANIA

Doba trvania súťaže je od 10.8.2023 do 10.9.2023.

IV. MIESTO KONANIA

Súťaž prebieha v rámci Slovenskej republiky online prostredníctvom súťažného formuláru.

V. PODMIENKY ÚČASTI

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom občianskoprávnom právnom vzťahu alebo v inom zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi a/alebo subjektom podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby, ktoré sú k týmto osobám blízkou osobou, a to príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na písomné komentáre k súťaži.

VI. PRIHLÁSENIE

Do súťaže sa účastník zapojí tak, že po dobu trvania súťaže vyplní formulár prieskumu bývania a uvedie v ňom svoje telefónne číslo.

VII. ŽREBOVANIE A VÝHRY

Finančnú výhru do súťaže venoval organizátor. Žrebovanie prebehne dňa 29.9.2023 Vyžrebovaný výherca bude zverejnený na webovej stránke www.portalprenajmu.sk. Vyžrebovaný výherca súťaže týmto dáva súhlas s ich zverejnením vrátane mena a adresy (mesto). Vyžrebovaný výherca získa 50 €. Výherca bude informovaný telefonicky na telefónnom čísle, ktoré uviedol do súťažného formulára. Výhra bude výhercovi odoslaná elektornicky na ním uvedený IBAN a to najneskôr do 30 dní od žrebovania. V prípade, že nebude možné výhercu kontaktovať z dôvodu neaktuálnych kontaktných údajov a nebude mu tak možné výhru odovzdať, bude vyžrebovaný náhradný výherca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyžrebovaných/neúspešných účastníkov neinformovať.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou na súťaži berie účastník na vedomie, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je usporiadateľ oprávnený jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailové adresy oznámené usporiadateľovi, spracovávať na účely účasti na súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie súťaže, a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese usporiadateľa súťaže alebo na e-mailovej adrese info@portalprenajmu.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhry výhercovi). Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude usporiadateľ spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Údaje zo súťažného formulára vyplnené účastníkmi prieskumu budú slúžiť v anonymizovanej podobe na štatistické účely a na propagáciu usporiadateľa súťaže, usporiadateľ ich bude používať bez časového obmedzenia. Ak účastník vo formulári vyplní svoju emailovú adresu, súhlasí tiež so spracovaním svojich uvedených osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa s cieľom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy na ponúkanie obchodu a služieb a zasielania informácií o marketingových akciách usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb usporiadateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne iné záväzky a účastníci nebudú mať právny nárok na žiadne iné plnenia od usporiadateľa, okrem výhry uvedenej v podmienkach tejto súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky tejto súťaže stanovené pre výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať účastníci, ktorí nesplnili čo i len čiastočne podmienky stanovené súťažou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto podmienkach súťaže. Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhra (peňažná) je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom výhra (cena) v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur) je v súlade s § 9 ods. 2 písm. oslobodená od dane. Daň sa vyberá zrážkou vo výške 19 % podľa § 43 ods. 3 písm. a zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je vyhlasovateľ. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov súťaže v prípade, ak by taký účastník porušoval podmienky, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. S pripomienkami k priebehu súťaže sa môžete obracať na e-mail info@portalprenajmu.sk Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť abstraktu z týchto podmienok, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Úplné podmienky, ktoré sú zverejnené na www.portalprenajmu.sk sú považované v rámci súťaže za jediné úplné a konečné. Účasť v súťaží je dobrovoľná a každý účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami. Prípadné zmeny podmienok, na ktoré má usporiadateľ súťaže právo, budú zverejnené na www.portalprenajmu.sk. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na webových stránkach súťaže môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možne robiť nástroji všetkých bežných webových prehliadačov.